Klachtenreglement

Van Wijk Bewindvoering heeft een klachtenreglement.

Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u zich beroepen op ons klachtenreglement. 

Uw klacht kunt u indienen middels het invullen van het klachtenformulier. Ons klachtenformulier vindt u bij 'downloads'.

Algemene bepalingen


Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

De organisatie: Van Wijk Bewindvoering

Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en verantwoording aflegt

over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen;

Vervanger: degene die in plaats van de bewindvoerder werkzaamheden verricht voor de

organisatie;

CliŽnt: een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en de

organisatie is benoemd tot bewindvoerder, respectievelijk met wie de organisatie

een overeenkomst heeft afgesloten;

Bezwaar: een mondeling of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de

organisatie;

Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van

onvrede over de dienstverlening van de organisatie.


Artikel 2

Deze klachtenregeling geldt voor cliŽnten, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die het gezag over de rechthebbende uitoefent, zijn voogd, zijn curator zijn mentor, het openbaar ministerie en door de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt. Tevens voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de rechthebbende woonplaats heeft.

 

Bezwaren


Artikel 3

Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze

tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliŽnt op te lossen. De cliŽnt ontvangt

schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder of diens vervanger is

afgedaan. Is de cliŽnt niet tevreden dan kan hij/zij binnen een maand na dagtekening van de

schriftelijke bevestiging van de bezwaarafhandeling een klacht indienen.


Klachten


Artikel 4

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail door de partijen, welke genoemd zijn in Art.2 van dit klachtenreglement, worden ingediend bij de bewindvoerder of diens vervanger op dat moment. Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:

a. naam en adres van de indiener

b. de dagtekening

c. weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip

d. handtekening

Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.


Artikel 5

De bewindvoerder of diens vervanger bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien

werkdagen te rekenen vanaf de datum poststempel en vermeld daarbij de afhandelingstermijn van de klacht.

 

Artikel 6

6.1 De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger,

      uiterlijk binnen zes weken, echter met inachtneming van het volgende:

a. de bewindvoerder of diens vervanger hoort de cliŽnt,

b. de bewindvoerder of diens vervanger lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt

    het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliŽnt.

6.2 De bewindvoerder of diens vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

a. in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling,

b. in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft,

c. en/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

6.3 De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het

     onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar aanleiding van

     de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

6.4 Indien een klacht in de opvatting van de klager niet naar behoren is afgehandeld, kan de klager

      zich wenden tot de branchevereniging NBPB en/of de toezichthoudende kantonrechter.


Artikel 7

Alle bezwaren en klachten van cliŽnten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het

noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliŽnt worden

gevraagd.


Artikel 8

8.1 Een klacht wordt niet in behandeling genomen als:

a. de klacht anoniem is,

b. het feit waarover geklaagd wordt langer dan twee maanden voor indiening heeft

    plaatsgevonden.

8.2 Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van drie

      weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

8.3 Indien de klager het hier niet mee eens is, kan de klager zich wenden tot het kantongerecht dat

      het bewind heeft ingesteld.


Artikel 9

9.1 Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt de bewindvoerder of diens vervanger de wijze waarop dat is gebeurd vast op het klachtenformulier.
9.2 Indien een klacht gegrond is dan overlegt de bewindvoerder met de cliŽnt hoe de klacht het beste opgelost kan worden. Bij gegronde klachten kan een (vervolg)onderzoek worden ingesteld, de cliŽnt dient hieraan volledige medewerking aan te verlenen.
9.3 Indien een klacht ongegrond is dan zal de bewindvoerder met de cliŽnt bespreken of dit gevolgen heeft voor de verdere dienstverlening.
9.4 De cliŽnt kan bij een klacht die ongegrond is geacht een klacht indienen bij de branchevereniging NBPB en/of de kantonrechter die het bewind heeft ingesteld.


Slotbepalingen


Artikel 10

Een bezwaar of klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de

cliŽnt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot de

kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.


Artikel 11

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.
Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2016.